Z Den Tuna Ya Kazaklar

Author: Yücel Öztürk
Publisher:
ISBN:
Size: 21.74 MB
Format: PDF, Mobi
View: 1773
Download Read Online
... bölge idareleri harekete geçirilmiştir. Moskova'ya da elçiler gönderilmiştir. Türk
elçisi nâme - i hümâyun KAZAKLAR 387.

B Y K G C N At Ma Alan

Author: Mustafa Aydın
Publisher:
ISBN: 9789756223161
Size: 63.21 MB
Format: PDF, Mobi
View: 3328
Download Read Online
Kazak Kolonizasyonunun Kurulması Rusların Kafkaslar' ı ele geçirmesinde
önemli rolü olan Kazakların menşei ile ilgili kesin bir hüküm yoktur. ... Ayrıca
Kazak adının köken itibarıyle Tatarca olması da dikkat çekicidir.1 Kazaklar' ın
yerleşim alanları, Podolya bölgesi yanında daha önceleri Litvanya ve Rusya
Knezliği'ne bağlı olan fakat 1569'da Polonya'ya dahil edilen step bölgeleriyle,
Moskova'nın güney ve doğu ... 302; Yücel Öztürk, Özü 'den Tuna 'ya Kazaklar-1,
İstanbul 2004, s.

Tarih I Kadir

Author: ʻAbdülkādir Efendi
Publisher:
ISBN:
Size: 19.97 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 1427
Download Read Online
Ve sa'âdetlü Pâdişâh-ı 'âlem-penâh, tsakçı menâzilinde, Tuna yalısına
geldüklerinde6, hâzır olan yeniçeriyân tüfeng şenlikleri edüp, ba'dehû toplar
şenlikleri olup, dahi sa'âdetlü Pâdişâhımızın]7 köprüye nazarları oldukda, Rumeli
Beylerbeyisi ... Nehr-i Tuna Boğazı ile kadırgalar ile13 ve mühimmât gemileri ile
ve Kazak keferesi firkateleri ile Nehr-i Tuna'ya girüp, mâh-ı ramazân-ı şerîfin
evâyilinde donanma kadırgaları tüfenglü ve toplar şenlikleri ile14 îsakcı tskelesi'
ne dâhil oldular.

T Rk D Politikas

Author: Mustafa Bıyıklı
Publisher:
ISBN:
Size: 13.22 MB
Format: PDF
View: 1985
Download Read Online
Bundan dolayı Osmanlıların Sokullu döneminden beri Kuzey Avrupa'ya olan ilgisi
iyice artarak Kuzey siyaseti yeniden canlandı. ... Bu yüzyıl başlarında artan Kazak
akınları dolayısıyla ekonomik anlamda tahribat yaşayan Osmanlı Devleti,
Lehistan'dan Kazaklar hususunda hassas davranmasını istemiştir.8 Nitekim
Kazaklar, 1606'da Varna'yı, 1613'te Kırım Kıyıları'nı, 1614'te Sinop'u ve de ...
Yücel Öztürk, Özü 'den Tuna 'ya Kazaklar, I, Yeditepe Yay., İstanbul, 2004 ve
ayrıca bkz.

Karadeni Z Ara T Rmalar

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 36.29 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 6145
Download Read Online
Bilindiği üzere Broudel de Akdeniz'i bütün Avrupa, Kuzey Afrika, Mezepotamya,
hatta Karadeniz ülkelerini ihata edecek şekilde tanımlıyor. Osmanlıların coğrafî
bakımdan Anadolu'yu tanımlaması da yine en geniş sınıriara göre idi ki, bu
şüphesiz emperyal kavrayışın güzel bir misalini ortaya koyuyor. Osmanlı
İmparatorluğu'nun Güney Karadeniz'le ilgili ciddî bir güvenlik problemi yaşaması
XVI. asır sonlarından itibaren Kazak saldırılarıyla başlar ve bu problem artarak
devam eder.6 Bu ...

1774 K K Kaynarca Andla Mas

Author: Osman Köse
Publisher:
ISBN: 9789751618658
Size: 51.89 MB
Format: PDF
View: 927
Download Read Online
1783 yılında Rusya'dan firar eden bir grub Kazak sınırdan Osmanlı Devleti'ne
geçti. Rusya, firar yollu iltica eden bu kimselerin hemen iade edilmesi gerektiğini
söyledi. Ruslar bunların Tuna sahilindeki kaza ve kasabalarla, Özi Suyu Boğazı'
nda olduğunu iddia etti ve Eflâk'taki Rus konsolosuna teslim edilmelerini istedi.
Küçük Kaynarca Andlaşması'nın 2. maddesi gereği şayet Osmanlı topraklarına
iltica ettikleri doğruysa bunların Rusya'ya iade edilmeleri gerekiyordu. Durum
Hocabey ...

1 Uluslararas T Rk D Nyas K Lt R Kurultay

Author: Fikret Türkmen
Publisher:
ISBN:
Size: 72.42 MB
Format: PDF, Mobi
View: 2889
Download Read Online
Kemal Beydilli, İlmî Arastırmalar 7, İstanbul 1999, s.258; Yüoel Öztürk, Özü' den
Tuna'ya Kazaklar 1, İstanbul 2004, s. 341. " Pritsak, 'Türk-Ukrayna İttifakı", s.258;
Halil İnalcık, "Osmanlı-Rus İlişkileri 1492-1700", Türk-Rus İliskilerinde 500 Yıl, (
Ankara, 12-14 Aralık 1992), Ankara 1999, s. 32-33. 12 "Letopisetul Tarii Moldovei
De La Aron Voda İncoace (Aron Voyvodanın Cülusundan Bu Yana Moldova
Kroniği)", Ekrem, Romen Kaynak ve Eserlerinde, s. 28-34; Tufan Gündüz, "II.
Osman'ın ...

Belleten

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 37.27 MB
Format: PDF
View: 3827
Download Read Online
(Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi yayınlan ; 7. Tarih Şubesi
yayınlan ; 6) ISBN 9753940440 (AVI/7767). ÖZTÜRK, RECEP : Batı faktörünün
etkisinde Türkiye-İsrail ilişkilerinin politikası / Recep Öztürk ; genel yay.
yönetmeni Kemal Görmez. — Ankara : Odak, 2004. xv, 393 s. ; 21 cm. ISBN
9759885131 (A.VI/8048). ÖZTÜRK, YÜCEL : Özü'den Tuna'ya Kazaklar / Yücel
Öztürk ; ed. Erhan Afyoncu. — 1. bsk. — İstanbul : Yeditepe, 2004. ... c. ; 21 cm. —
(Yeditepe Yayınevi ...

Ii Abd Lhamid

Author: Yılmaz Öztuna
Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
ISBN: 6051555374
Size: 79.47 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 4899
Download Read Online
Rusçuk'ta Tuna'ya karı1an Lom suyu, Deliorman'ın batı sınırını te1kil ediyordu.
Mehmed Ali Pa1a, bu çevrede 22 A!ustosta Ayazlar, 30 A!ustosta Kahraman, 5
Eylülde Kaçılova ve Ablova meydan muhârebelerini kazandı. Ancak dâimî
1ekilde Tuna kuzeyinden takviye alan Rus kuvvetlerinin nisbetsizli!i büyüdü!
ünden, dü1man hatlarını yarıp Plevne'ye gitmek ve Plevne muhâsarasını kırarak
Şıpka'yı bu defa kuzeyden zorlayarak dü1ürmek imkânı kalmadı. Mehmed Ali
Pa1a, Plevne'ye ...

Osmanl Devrinde Sinop

Author: Mehmet Ali Ünal
Publisher:
ISBN: 9789757135869
Size: 11.12 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 4286
Download Read Online
Yılmaz, Devletler ve Hanedanlar, Türkiye (1074-1990), II, Ankara 1996. ÖZTÜRK,
Yücel, Özü 'den Tuna 'ya Kazaklar-1, İstanbul 2004. PAKALIN, Mehmet Zeki,
Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, I-III, İstanbul 1971. QUINET, Vital,
La Turquie d'Assie, Paris 1892, IV, 562-591. ROBINSON, Davi M., "Ancient Sinop
", American Journal of Philogoy, XXVII, s.125-245; aynı makale, American
Journal of Archaeology, IX, 294 vd~ SAHtLLİOĞLU Halil, "Ze'âmet", İA, XIII/142, s.
477-479.