Pantalithia Seu Summa Totius Veritatis Theologic R P F Ioannis Marii Scribonii

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 22.11 MB
Format: PDF, ePub
View: 1349
Download Read Online
Difirime' in- existere,subsistere,insistere: Sistere enim est per ?afiliazaxio sestare,
aur quasi staruere se, 8C fic parer proprie? orest dici habere sistenriam seu
eXistEriam, quia a ' per se stat,& à nullo alio statuirur in effe: existere vero
signísicar quasi exirc ab alio,aut starum ex ... sapori, qua: quamuis habear
proprium actum esi'endi, non prxpedir tamen quin color, odor, SC sapor proprias
habeanr_ existenrias _, seu propriü modü elsendi distinctur'n ab inuicem: 8C
licer persona: non ...

Summa Totius Theologiae D Thomae Aquinatis Doctoris Angelici Ordinis Fratrum Praedicatorum Cum Commentariis D Thomae De Vio Caietani Cardinalis Sancti Xisti

Author: Tommaso De Vio
Publisher:
ISBN:
Size: 47.54 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 5844
Download Read Online
Cum aurem addir quod effentia est indlífferens ad esi'entiam,& non effentiam ,
quia non est ab Xterno, non videtu r intelligerc Você propriam: ex negatione enim
actus esi'endi ab zterno,bene sequiwnquòd rosa fit indífferês ad effe 8C non effe :
sed ... Il Ad quartum dicitur quod ficm effe est duplex, scilicet existen\ix 8C
cssentixfira duplex est realitas essentix «Se cxistenticezòz licet nulla res
comPonat cumsua realitate,tamen cum hoc stat , quòd componat cum realitate
existentiae : vnde ...

Summae Quaestionum Ordinariarum Theologi Recepto Preconio Solennis Henrici A Gandauo Cum Duplici Repertorio Tomos Prior Posterior

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 43.28 MB
Format: PDF, Kindle
View: 1190
Download Read Online
Er ídeo inquanrum inrellectus stat in ista actione fim plícis intelligêriç,inrellectus
porêria passiua est ficur sensus,8c íntelligere pari quoddam sicur \entire scdm rê
in creatura,scdm rationem in deo. Sed hic nó star opario inrellectus sicur sena [us
: qrí: intellectus postg ínsormatus est ... esi'endi: ficut est viuereziuxra hoc qd
supra determinará est:sed sicur gdá actUS virç ,peedês ab essenría víuenre.Vñ
maior est ratio differêriç in deo ipsius inrelligere ab ell'e a ipsius viuerezquêadmo
dú ...

Secunda Partis Summae Sacrosactae Theologiae

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 40.90 MB
Format: PDF, ePub
View: 1480
Download Read Online
(Mim autem Videtur hoc non esi'e contra A riflo. eo quòd null¡ ¡m— ponendum es
¡ quod nec dudtmec necefsariò seqtúrurcx dictis eiu s. D_eu_m autem non efl'e
agens liberum , nullib¡ dixit Aristo» nec ex dichs erus seqmtu'r necessariò. De
monflratio fiquidem posita ¡n nmo carlitexmpmfirfficienter saluatur supponendo
omnes intelgentlas drffçrre ¡pecie,& mouere uantum polTunt , vc assimilentur
Deo glorioihxmus propriuseffe us estsempiternitas, fiue libere,siue necesi'arm
illam causet ...

Jacobi Pignatelli Novissim Consultationes Canonic Pr Cipuas Controversias Qu Ad Fidem Eiusque Regulam Spectant In Quibus Errores Atheorum Infidelium Schismaticorum H Reticorum Aliorum Ecclesi Catholic Hostium Referuntur Refelluntur Pr Sertim Illas Qu Circa Sanct Inquisitionis Tribunal Versantur Ubi De Inquisitoribus Eorumque Officialibus Ministris De Reis In Quos Jus Potestatem Habent Deque P Nis Pro Casuum Varietate Istis Infligendis Quam Plurima Alia Ad Hoc Argumentum Facientis Complectens Cum Duplice Indice Tomus Prior Posterior

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 32.66 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 5522
Download Read Online
Plural¡tas autem petsonarum stat cum una , 8C summa natura ita, ut nullo modo
ratione ipsatum habeatur plurificatioin ratione \ummi ends per essentiam . ' s
Praeterea Deum non ppst'emultiplicati, mquo numero, neque sPFcie, sedprnnino
unumrantumeíse fundan-!rin infinita ejus perfectione, ratione cujusdicitur
comprehendete ,in se totam plenitudinem esi'endi vel formalirer, vcl eminenrer,
&efleid, quo nihil majus, _8C excellentius concipi potest. Ut _enim scire
aitTertullianus, lib. r.

Theologia Scholastica Tractatus Omnes In Universitatibus Provinciae Germaniae Superioris Societatis Jesu Tradi Solitos Et Quaestiones In Iis Praescriptas Complexa

Author: Anton Mayr
Publisher:
ISBN:
Size: 69.42 MB
Format: PDF, Docs
View: 6780
Download Read Online
Ratio ergo instrumenti physici stat in hoc, quòd non efficiat effectum, virtute
omnino pro ortionata, nec sit ejusiiem, vel eminentloris ordinis cum effectu in
perfectione, adeóque ipsum efficere nequeac, nisi ü: substans superiori
concursui principalis ... Juxta hanc explicationem otest quoque cum Exi. mio, 6C
Gormaz de endi, anímam racionalem esi'e tantüm causam instrumentalem, re~ s
ectu actuum supernaturalium, etiam vitallum, 6( liberorum; quia neutrum
praadicacum requirit, ...

Summa Totius Theologiae D Thomae De Aquino Angelici Et S Ecclesiae Doctoris Cum Elucidationibus Formalibus Per F Seraphinum Capponi Porrecta Editis Commentaria Reuer Mi D Thomae De Vio Caietani Cum S Tho Concordantiis Indices Plurimi Adsunt Caietani Opuscula Illa Eruditissima Quae Admodum R P Chrysostomus Iauellus In Primum Tractatum Primae Partis Composuit Colligantur Bis Quodlibeta Augustini Hunnaei Axiomata De Sacramentis Ecclesiae

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 70.39 MB
Format: PDF, Kindle
View: 310
Download Read Online
pere-'me inhoc , quod non con siderauerunt modum esi'endi in ¡lio secundum
relationcm effe idem, quod includit in ratione -alrerius oppositi. Vnde non
uerificatur alio modo !relatiuum :cfl'e in relati110,qu2m diffmiens císe in defi ....
Lin probntione secundz conclusionis, 8L stat ln hoc-,cureüque dntur Spíritus
simctus,efficitur dc numero elector?, 4-! secundum Paulum,quicunq; Spin'ru Dei
aguruur,h1 Eh¡ Dei sunt.Sed null... cai-ens gratia, effi;itur de numerc* electorumI
a' Pa'o'mrgo null¡ ...

Quodlibeta

Author: Henricus (van Gent.)
Publisher:
ISBN:
Size: 60.83 MB
Format: PDF, ePub
View: 5556
Download Read Online
Et l'aluarur in hoc exprest'ius trinitaris imago in vnitate substanriç,& in trinitate
potentiarú relatiuarú inter se pr suos actus: fi ponantur esi'e substanria
ammzzdífferêtia autem ab ipia &e inter se sola ratione resp-,ctusfficut differunt
personz diuina: ... q ê reslxctus quidam ad operationé de ad obiectfi,i ea.l\'ñc afit
ita est in linea corporaliüqu quáro plus desoendit per differêriarú appoñtionê,
tanto qq; sunt psectiora 8C supzriora i gradu est'endi quáto sunr inferiora: &e
quito posterio stat í eis ...

F Francisci Lycheti Brixiensis In Primum Secundum Tertium Scoti Sententiarum Libros Ac In Eiusdem Quolibeta Commentationes Subtilissimae Erroribus Purgatae Marginibus Ditatae Contradictionibus Apparentibus In Doctrina Scoti Cum Suis Solutionibus Auctae Nunc Cura Ac Studio Constantii Sarnani S R E Cardin Pristino Candori Restitutae

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 10.29 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 1424
Download Read Online
Exeinplú.Si Deus create: nunc naturam angeli,in angelo creatoznatii\a fimplex an
eli efi'ct terminos formalís creanopis, &Jano subfii endi esi'er conditio ipfius
produçïh, &z ':\unc dicercmus, 9, er creationem commumcatut ... non gmçretur de
substamia pam's stat in hoc, scilicet in dicto Aug. qui dici: per soa ¡¡¡m nm_ nas
ex eadem efl'entia non dicimus . , a..., ó- 2,ff Respondex Doc.cp Aug.ibi fubdit
quasi aliud fix, "a, ,pzz fm. ibi eii'eIIIiazòc aliud pcrsoua . Similitcr cqnçcdo, (ps-m
fili'esl ...

Ioannes De Ianduno Questiones Perspicacissimi Peripatetici Ioannis De Gandauo Vulgo Cognominati De Ianduno In Duodecim Libros Metaphycice Iuxta Aristotelis Magni Commentatoris Intentionem Ab Eodem Exactissime Disputate Vna Cum Indice Seu Tabula Perbreuis Rerum Omnium Scitu Dignarum Que In Ipsis Questionibus Continentur Marci Antonij Zimara Annotationes Locorum Quorundam In Quibus Ioannes Ipse De Gandauo A Commmentatoris Mente Aperte Dissentit Questio Eiusdem De Induiduatione Nature

Author: Jean : de Jandun
Publisher:
ISBN:
Size: 55.34 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 6246
Download Read Online
... parctzsed in substantus non est sicmon enim est reperiI ' re subst-;iriam
postïbilem e): sen perpetuabt'lez ab aliozga poffibilítas esi'endi ín subltátus est
merito materiezqug est _. pzineipium intrinseeum r subieetum contrarictgtís e
puaI líonisz'z ralis pafiibilitas extrinseee impedirt no poteltzvr nan Deucniar ad
aemnga vr inquit Cómenrspzima eeli. e6mentis.zo.r. ... flec obstat qó istioieunr
non ee* eee' in tail' mutatiane limul efltteum eermm sir ep cum fimultste te'pozis
stat azdo nantre.