Kuran F Hr St

Author: HARUN YAHYA-ADNAN OKTAR TURKISH
Publisher: HARUN YAHYA-ADNAN OKTAR
ISBN:
Size: 65.12 MB
Format: PDF, Docs
View: 5416
Download Read Online
(51/17) Gecenin bir bölümünde ve yıldızların batışının ardında da O'nu tesbih et.
... Şu halde Kur'an'dan kolay geleni okuyun. ... Şüphesiz, göklerin ve yerin
yaratılmasında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde, insanlara yararlı şeyler ile
denizde yüzen gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden
sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip-yaymasında, rüzgarları estirmesinde,
gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir
topluluk ...

Cihangir Tu Lar

Author: Turgut Güler
Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
ISBN: 6051552170
Size: 51.79 MB
Format: PDF, ePub
View: 1686
Download Read Online
Malazgird'den, Kosova'dan, Niğbolu'dan, Varna'dan, Sapienza'dan derlenmiş
mert ve Dâvûdî erkek sesleriyle, tilâvet ettikleri âyetlerin mânâlarını, bal katılmış
süt misâli, lıkırlıkır ordu saflarına zerk ediyorlardı: “Lâ yestevî eshâbü'n-nârı ve ...
O, esirgeyendir, bağışlayandır. / O, öyle Allâh'dır ki, kendisinden başka hiçbir
Tanrı yoktur. O, mülkün sâhibidir. Eksiklikten münezzehdir, selâmet verendir,
gözetip koruyandır, üstündür. İstediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır.
Allâh ...

Kur An Fadir

Author: İbrahim Sarı
Publisher: noktaekitap
ISBN:
Size: 38.14 MB
Format: PDF
View: 2528
Download Read Online
İşte böyle, çünkü geceyi gündüzün içine ve gündüzü gecenin içine sokar (katar).
... İşte böyle, çünkü O, “Hakk”tır. Ve Muhakkak ki O'ndan (Allah'tan) başka dua
ettiğiniz (taptığınız) şeyler, onlar bâtıldır. Muhakkak ki Allah, O, Âli (yüce)'dir, Kebir
'dir (büyüktür). 22/HACC-63: E lem tere ennallâhe enzele mines semâi mâen fe
tusbihul ardu muhdarreh(muhdarreten), innallâhe latîfun ... 22/HACC-64: Lehu
mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard(ardı), ve innallâhe le huvel ganiyyul hamîd(hamîdu).

Kur An Limleri

Author: Subhi Es-salih
Publisher: Kitap Dünyası
ISBN: 6055959100
Size: 19.79 MB
Format: PDF, Mobi
View: 625
Download Read Online
Kendisine gelen vahiy vakıasına Rasûlullah'ı biricik şahid ve kendisini vahiyden
ayrı kabul etme hususunda, şahsî kanaatini biricik vasıta kabul edersek-yukarıda
anlatılanların ışığında- Kur'an'dan inenler karşısında şahsî iradesinin yok
mesabesinde olduğunu kendisi kabul ediyor. Vahyin gelmiş yahut kesilip
gelmemesi kendi isteğine bağlı olan bir şey değildir. Hatta bazen vahiy o kadar
ard arda gelir ki, ona tahammülü güçleşirken, bazen de en çok ona muhtaç
olduğu bir zamanda ...

M Sl Man N Hayat Ko U Kur An

Author: Mehmed Paksu
Publisher: Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş
ISBN:
Size: 61.18 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 780
Download Read Online
Demek ki, gündüz aydınlıksa, gecenin karanlığı sayesinde aydınlıktır. Hayatı toz
pembe gören, imkânlar içinde yüzen, sağlık ve mutluluk içinde ... Gün gelir, ard
arda dertler sıralanır, zaman olur, darlık ve kriz gelip kapıya dayanır; bir de
bakmışsınız ki, hastalıklar gelip vücudunuza yerleşmiş. Darlık olmadan varlığın
kıymeti, hastalık olmadan sağlığın değeri, ... Çünkü “Veren”i tanıyordu, herşeyin
O'ndan geldiğini biliyordu. İşin en dikkat çekici yönü de, saadetin zirvesinde iken,
varlığın ve ...

M Minin 24 Saati

Author: HARUN YAHYA-ADNAN OKTAR TURKISH
Publisher: A9 GROUP
ISBN:
Size: 73.91 MB
Format: PDF, ePub
View: 4674
Download Read Online
Bu ise, O'nun sonsuz flefkat ve merhametinin iflaretlerindendir. Yukar›daki
ayetlerin devam›ndaki ayette Rabbimiz flöyle buyurmaktad›r: Kendi rahmetinden
olmak üzere O, sizin için, dinlenmeniz ve O'nun fazl›ndan (geçiminizi) araman›z
için geceyi ve gündüzü var etti. Umulur ki flükredersiniz. (Kasas Suresi, 73) Gece
ve gündüzün düzenli olarak birbiri ard›nca geliflindeki hikmetleri fark edenler ise
sadece akledenler, Allah'tan korkup-sak›nanlar, düflünenler, yani Kuran ahlak›n›
 ...

Heyamola

Author: Tanju Cılızoğlu
Publisher:
ISBN:
Size: 39.83 MB
Format: PDF, Docs
View: 6012
Download Read Online
Sen atarsın o da atar. O türkülerle döner, sen kahırlarla. Birinto teknesinde balık
doludur, birinin teknesinde kahır. Kısmetimiz bağlandı bu teknelerde ömrümüzü
tükettik.» Genç böylesine konuşurken kaptan köşkünden Ömer reisin sert sesi
duyuldu. «Kesin be.. Karadenizde ... Balıkçı köyü Yenimahallenin karanlığında
genç balıkçı kahırları, acıları, yoksulluğu ard'ndan sürüklü- yordu. OLTACILAR :
Zifiri ... Gecenin ayazı ellerini, kulaklarını, yüzlerini kavuruyordu. Karabataklar,
martılar ...

Prizma 4

Author: M. Fethullah Gülen
Publisher: The Light Inc
ISBN: 1682369544
Size: 43.97 MB
Format: PDF, Mobi
View: 2133
Download Read Online
Muhacirlerden Ammar bin Yasir, Ensar'dan da Abbâd bin Bişr ayağa kalktılar ve
ikisi birden “Biz bekleriz ya Resûlallah!” diyerek öne atıldılar. Peygamberimiz
onlara şu ... Hz. Abbâd, Ammar'a: “Gecenin başında mı beklemek istersin,
sonunda mı?” dedi. Hz. Ammar, önce beklemeyi tercih etti. ... O, namazına devam
ederken bunları takip eden bir müşrik onu gördü ve bu fırsatı değerlendirmek
istedi; istedi ve hemen yayına bir ok yerleştirip fırlattı. Müşrikin oku Hz. Abbâd'a
saplandı.

Bir G L Bu Karanl Klarda

Author: Abdullah Uçman
Publisher:
ISBN: 9789757321538
Size: 32.55 MB
Format: PDF, Kindle
View: 6246
Download Read Online
Bir enfarktüs 40 İstanbul'dan hareketi 26 Haziran 1959, dönüşü 8 Haziran 1960
tarihindedir. 28 Temmuz - 28 Ağustos 1959 arasında İngiltere'de, 1930
Şubatında İsviçre'de, 15-26 Mayıs 1960 arasında da Portekiz'de ... 26, 1-30
Haziran 1960, ard kapaktaki ilân, nr. 96) Kitabın nasıl neşrolunduğu hakkında
bilgi için (Bir kitabın hikâyesi, Yedi Tepe, nr. 56, 1-15 Şubat 1962, s. 9-10).
geçirmekte olduğu anlaşılmıştı. O gecenin sabahına doğru saat 4 sıralarında
Ahıned Haındi Tanpınar • 15.

T Rk Dili

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 50.28 MB
Format: PDF, Mobi
View: 3383
Download Read Online
(ö^ — ark) - arık: Arık = zayıf olmak. (öl» — kalâk) - kalkı: Yürek kalkımak, ve
kalkmak, hareket ve ıstırap, (£15 — kalâh) da: Kükreyip kalgıyan deve. (<JJ» «<^
J» — tahme) - takım. («O. — birke) - birik: Su biriken yer. [lrikmek şeklinde de
kullanılan bu kelimenin ( ^jj - vürk ) > ( ^jj - verik ) , (jS^ - âkl ), (j^*" ıkbir ) , ( - kü'
bür ) kılıklarında da alınmışları vardır. ] (j✓*, — ard) - art : Boyun, arka. Tersi olan (
ç>j ) da bu manadadır. « oUtl _ : Ojl jV «Ull^-A : Ojl > bu kelimenin zıddı olan (ön)
ki eski ...