M Minin 24 Saati

Author: HARUN YAHYA-ADNAN OKTAR TURKISH
Publisher: A9 GROUP
ISBN:
Size: 64.84 MB
Format: PDF, Docs
View: 3376
Download Read Online
‹nsanlar›n bunu daha iyi kavrayabilmeleri için Rabbimiz Kuran'da flunlara dikkat
çekmektedir: De ki: "Gördünüz mü söyleyin; Allah, k›yamet gününe kadar geceyi
sizin üzerinizde kesintisizce sürdürecek olsa, Allah'›n d›fl›nda size ayd›nl›k
verecek ilah kimdir? Yine de ... (Kasas Suresi, 73) Gece ve gündüzün düzenli
olarak birbiri ard›nca geliflindeki hikmetleri fark edenler ise sadece akledenler,
Allah'tan korkup-sak›nanlar, düflünenler, yani Kuran ahlak›n› yaflayanlard›r. Bu
durumu ...

Nan Ger Ekleri

Author: HARUN YAHYA-ADNAN OKTAR TURKISH
Publisher: A9 GROUP
ISBN:
Size: 35.75 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 5045
Download Read Online
Bir de etraf›nda olan bitenlere; çiçeklerin açmas›ndan, gökyüzünde kufllar›n
uçmas›na, soludu¤u oksijenin oran›ndan ve canl›lara verdi¤i faydadan, kalbinin
atmas›na kadar pek çok konuyu detayl› olarak düflünebilir. Sorular sorarak,
cevaplar›n› merak ederek, al›fl›lm›fl aç›klamalar›n d›fl›na ç›karak düflünen insan
derin düflünmeye bafllar. Allah Kuran'da müminlerin düflünen insanlar olduklar›
ndan flöyle bahseder: fiüphesiz göklerin ve yerin yarat›l›fl›nda, gece ile
gündüzün ard ...

Umay Bir Kedi Mi

Author: Gül Meriç COŞKUN
Publisher: Koza Yayın Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
ISBN: 605145053X
Size: 69.86 MB
Format: PDF
View: 4060
Download Read Online
Hem tüm geceyi okuyarak geçiremem, biraz da etkinlik yapmam gerekiyor. Ben,
bilgisayarda oyalanmaya “etkinlik” diyorum. Bunu son zamanlarda keflfettim.
Önce, can›m ne kadar istiyorsa kitap okuyorum, sonra etkinli¤ime yöneliyorum.
Yine bir gece uzunca bir süre kitap okuman›n ardndan, oturdum annemin
dizüstü bilgisayar›n›n bafl›na. Önce patimle kapa¤›, sonra burnumla bilgisayar›
açt›m. Ayyy, bir de bakt›m ki flifre koymufl annem, moralim bozulmas›n m›!
Nereden akl›na ...

Hayvanlarda G Mucizesi

Author: HARUN YAHYA-ADNAN OKTAR TURKISH
Publisher: A9 GROUP
ISBN:
Size: 36.88 MB
Format: PDF, Docs
View: 6628
Download Read Online
Fakat uzun seyahatler için geceyi seçerler. K›y› kufllar›, sinekçiller, sar› asma
kufllar›, ço¤u serçe türleri, çal› bülbülleri, ard›ç kufllar› gibi küçük kufllar klasik
gece göçmenleridir. Gece gökyüzünde büyük bir hareketlilik yafla- n›r.
Dolunayda teleskopla yap›lan gözlemlerde kufl yollar›ndan saatte 9.000 kuflun
geçti¤i tahmin edilmektedir. Bu gece göçleri, güneflin batmas›ndan bir saat sonra
bafllar, gece yar›s›ndan biraz önce maksimuma ulafl›r ve gün a¤arana kadar
yavafl yavafl azal›r.

Evrimcilerin Yan Lg Lar

Author: HARUN YAHYA - ADNAN OKTAR TURKISH
Publisher: A9 GROUP
ISBN:
Size: 42.25 MB
Format: PDF, Mobi
View: 1792
Download Read Online
169 B‹L‹M ve ÜTOPYA Dergisi Aral›k 1998 Say›s›ndaki Materyalist Yan›lg›lar
zihinde olufltuklar›d›r. ... Oysa gece gördükleri rüyalar›ndan uyand›klar› gibi,
öldükten sonra flu anda içinde ... Alg›lar›n Alg› Yaratt›¤›n› Sanma Yan›lg›s›
Alaeddin fienel, Evrim Aldatmacas› isimli kitaptan "Allah görüntüleri bir s›ra, bir
düzen içinde yarat›r; bir çiçek görüntüsü yaratmadan önce bir tohum görüntüsü
yarat›r" cümlelerini aktarmakta ve ardndan Allah'›n neden görüntüleri belli bir s›
rayla yaratt›¤›n› ...

Heyamola

Author: Tanju Cılızoğlu
Publisher:
ISBN:
Size: 80.59 MB
Format: PDF, ePub
View: 7639
Download Read Online
Balıkçı köyü Yenimahallenin karanlığında genç balıkçı kahırları, acıları,
yoksulluğu ard'ndan sürüklü- yordu. OLTACILAR : Zifiri karanlık bir gecede
yiizlerce balıkçı kayığında yanan lüks lambaları çevrelerini gündüze
döndürmüştü. «Torik Ortaköy ilcilerine indi. Sözünü duyan oltacılar kayıklarını bir
çırpıda donafep Ortaköy'ün önüne düşmüştü. Binlerce oltacı denize oltalarını
salmışlar, kaderleri, kısmetleri, evlerinde somun bekliyen anaları, karıları,
çocukları adına bekliyorlardı. Gecenin ...

The Second Part Of The History Of The Valorous And Witty Knight Errant Don Quixote Of The Man Ha

Author: Miguel de Cervantes Saavedra
Publisher:
ISBN:
Size: 24.82 MB
Format: PDF, Docs
View: 3949
Download Read Online
... all the accustomed ceremonies in bookes of K night Errantry, which they had
read,and were much affected with. q By this, Dan Qlixotc came with his Visor
pulled vp, and making shew to alight, Saint/na came to haue held his stirrop : but
he was so vnlucky, that as hee was lighting from Dapple, one of his feet caught
vpon a halter of the packe-saddle, so thatit was not possible for him to dis-
intangle himself, but hung by it,witlsi1 his mouth and his brest to the ground-n-ard
. Dan Quit-ate ...

The Indian Quarterly Register

Author: Nripendra Nath Mitra
Publisher:
ISBN:
Size: 21.97 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 5340
Download Read Online
Several armoured cars with machine guns were patrolling the c?ty. Detachmenis
of Hodson's Horse were posted outside the city gates. A large number of British
ard Indian troops were kept in readiness in the city in Kotwali to meet
emergencies. The evening's severe rioting started on the return of thousands of
Musalmans who accompanied the funeral procession of three Mahomedans who
were killed in the last night's fracas. The evening riot continued till midnight in
different parts of ...

Travels Of The Jesuits Into Various Parts Of The World

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 30.20 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 1201
Download Read Online
The next Day we lay at Tambiso, a large Village belonging to the Patriarch of
Ethiopia, and on the Morrow we reached Abead, situated on a high Mountain,
covered with Sycamore-trees. The Country, quite from Gegsm to this Place, is
covered with Cotton. The 23d of june we flopt in a Valley full of Ebony-trees, ard
Indian Canes, where a Lion carried off one of our Camels. Lions are common in
this Country, and their Roaring is heard all Night; Travellers secure themselves
from them by ...

Em D N Z De F Nd Kl L S Leyman Efendi T Rihi M R I T Tev Rih

Author: Şamdanîzade Fındıklılı Süleyman Efendi
Publisher:
ISBN:
Size: 65.62 MB
Format: PDF, Kindle
View: 3043
Download Read Online
Ve'l-hâsıl tulû'-ı şemsden tâ gurûba ve gurubdan gece sâ'at altıya dek, yüz kırk
beş aded esnaf-ı mütenevvi'a fevcâ fevc her birinin akâbinde Ta- bılhâne ile
mutantan At-meydanı'ndan, Saray-ı hümâyûn Orta-kapısı'nda ba'de'd-du'â Paşa-
kapısı'ndan geçüp, ard kapıdan çıktılar. Gerçi meşhûr olan otuz iki esnaftır. Lâkin
mülhakâtı müstakil ta'dad olunca yüz kırk beşe bâliğ olduğu ma'lûm oldu ve her
sınıfın yedişer, sekizer elbise-i fâhkelü, kamer-tal'at mahbûb şâkirdleri ve esnây-i
 ...