T Rkiye Diyanet Vakf Sl M Ansiklopedisi

Author:
Publisher:
ISBN: 9789753894029
Size: 71.47 MB
Format: PDF, Docs
View: 3880
Download Read Online
Yetmiş yaşında doğru olan şeylere Zarar vermeden kalbimin isteklerini yerine
getirebildim" (Konuşmalar, s. 2324). Konfüçyüs'ün ideal insan ve ideal toplum
fikri kendisini ideal bir hükümet düşüncesine sevketmiştir. Çünkü onun
zamanında iyi ... 609'da her eğitim yerinde onun adına bir mâbedyapılması
emredilmiş ve nihayet 1906 yılında İmparatoriçe Dowager, Gök'e sunulan
kurbanların aynısının Konfüçyüs'e de sunulacağına dair ferman yayımlamıştır (
Pike, s. 108-109). Konfüçyüs ...

T Rkiye Diyanet Vakf Sl M Ansiklopedisi

Author: Türkiye Diyanet Vakfı. İslâm Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü
Publisher:
ISBN: 9789753894067
Size: 45.16 MB
Format: PDF, Mobi
View: 5888
Download Read Online
Yetmiş yaşında doğru olan şeylere zarar vermeden kalbimin isteklerini yerine
getirebildim" (Konuşmalar, s. 23- 24). Konfüçyüs'ün ideal insan ve ideal toplum
fikri kendisini ideal bir hükümet düşüncesine sevketmiştir. Çünkü onun
zamanında ... 609'da her eğitim yerinde onun adına bir mâbed yapılması
emredilmiş ve nihayet 1 906 yılında İmparatoriçe Dowager, Gök'e sunulan
kurbanların aynısının Konfüçyüs'e de sunulacağına dair ferman yayımlamıştır (
Pike, s. 108-109). Konfüçyüs ...

Irket Telsizinden Devlet Radyosuna

Author: Uygur Kocabaşoğlu
Publisher:
ISBN:
Size: 12.91 MB
Format: PDF, Docs
View: 4916
Download Read Online
Bu konuşmalardan altısı çocuk terbiyesi ve eğitimine ilişkin yazarın görüşlerini
yansıtmaktadır. Bir ... Bir konuşmada "Seciyeli" insan yetiştirmede topluma düşen
görevler anlatılırken, bir başkasında da Türkiye'nin barışsever ve "nasyonalist
olmayan milliyetçi" çizgisinden ve bunun Atatürk'ün eseri olduğundan söz
edilmektedir. ... Duru'ya göre, "Cemiyet, ilmî mânada bir ideal etrafında bütün
gönülleriyle birleşen ve o ideali tahakkuk ettirmeye çalışan fertlerden mürekkep
bir topluluktur.

Toplum Ve Bilim

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 46.86 MB
Format: PDF
View: 3446
Download Read Online
Bütün bunlar, insan için, neredeyse bu tercihi belirleyen ikinci bir doğa
oluştururlar. Ya da Tertullianus'un çok güzel formüle ettiği bir gelenek, sadece
itaati mümin için kesin bir kural haline getirmekle kalmaz, ayrıca, özellikle bu
tercih fikrine yüklediği koşulsuzluğu da içerir. “Absürd olduğu için inanıyorum”
formülü bir şekilde aşikâr ve sözde-akılcı bir ... Yunan şehri hep bir konuşma
toplumu, konuşan bir toplum olmuştu. Ama aynı zamanda bu güçten korkmuşlar
ve daima denetim altına ...

Do U Bat

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 48.50 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 7169
Download Read Online
Sonuç yerine: etnik kategori ve "mîllet" ilişkisini düzenlemede etnisite rejimleri
Eskiden olduğu gibi bugün de etnik olarak homojen bir toplum yoktur. Çok-etnili
bir toplum gerçeği karşısında devletlerin benimsedikleri kurallar bütünü tek-etnili,
çok-etnili ve gayri-etnik rejimler olarak tarif edilebilir. Etnik kategorilerin
kullanımına dair yasal ve kurumsal çerçeveden yola çıkarak tanımlanan bu üç
rejim, birer ideal tip olmakla beraber, günümüzde ve yakın tarihteki devletleri
sınıflandırmakta ...

Folklor Edebiyat

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 38.52 MB
Format: PDF, Mobi
View: 6915
Download Read Online
Bu açıdan eşitlik kavramını insanın öz gelişimi için gerekli olan tüm sosyo-
ekonomik ve kültürel alanlara genişletmeyi amaçlayan bir kamusal gazetecilik
anlayışının geliştirilmesi gerekir. ... Ancak, Habermas, bu çalışmada vurgulandığı
gibi, sınıfsal farklılıkların ve çelişkilerin ideal bir iletişimin yaşanmasını
engellediğini belirtmekte, ideal iletişim veya ideal konuşma durumunun, "sınıfsal
sınırların" aşıldığı ve buna bağlı olarak sınıfsal bir tahakkümden söz edilemeyen,
"toplumsal ...

Birikim

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 79.24 MB
Format: PDF, Docs
View: 6182
Download Read Online
çek temellükü; öyleyse kendisi için insanın, toplumsal, yani insanal insan olarak
bütünsel dönüşü, bilinçli ve dalıcı önceki gelişmenin tüm zenginliğini koruyarak
yapılmış bulunan dönüş olarak komünizm. ... heyecanlandırıcılığına ve
esinlediklerinin çokluğuna rağmen Marx'ın esas olarak gelecekteki ütopik
toplumun doğasına ilişkin spekülasyonlardan uzak durmaya çalışan tavrı ile,
örneğin psikanaliz kaynaklı bazı çabaların o ütopik ideale bir gerekçe/neden
oluşturmak üzere bilinçdı- ...

Tarih Ve Toplum

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 76.69 MB
Format: PDF, Docs
View: 5690
Download Read Online
86. sayıda yer alan sayın Arslan Ter- zioğlu'nun, "Sadi Irmak ve Hümanizm"
başlıklı yazısı ise Irmak'ın politik-bilimsel yanlarını tanıtmayı amaçlayan bir
nekroloji yazısı özelliğini taşıyordu. Bu yazı, Irmak'ın entellektüel ... Eğer aranırsa,
Papua Yeni Gine'den Eskimolara, Hindistan'dan LEVENT BOYACIOĞLU Kenya'
ya kadar birçok insan topluluğu ve coğrafî bölgede, insana merkezi yer veren
düşüncelere ve kutlu kişilere tesadüf etmek mümkündür. Elbette insan sevgisi
evrenseldir.

Tarih Ve Toplum Ayl K Ansiklopedik Dergi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 39.82 MB
Format: PDF, Mobi
View: 1585
Download Read Online
Bu temel özellikten yoksun insanı Avrupa âdâb-ı muaşeretine nüfuz edememiş
sayan Ahmed Midhat, sorunu Doğu-Batı bağlamında örneklendirir: ". . . . .
salâhiyet öyle nâzik bir şeydir ki onun hâricine çıkanlar her yerde dûçâr-ı
istiğbarab olurlar ise de bilhassa Avrupa'da adetâ istihkâm bile dû- çâr olurlar.
Meselâ bizim buralarda askerliğe dair bir söz açılsa hepimiz asker kesiliri.
Tabâbete her neye dâir bir bahis açılsa, o bahsin ehli imişiz gibi söze girişiriz.
Hâriz ez-salâhiyet dermayân ...