Die T Rkei Im Spannungsfeld Von Kollektivismus Und Diversit T

Author: Burcu Doğramacı
Publisher: Springer-Verlag
ISBN: 3658126876
Size: 51.84 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 6133
Download Read Online
Würzburg: Ergon-Verlag. Kaktüs. 1988a. Biz sosyalist feministiz. Kaktüs 1: 7-16.
Kaktüs. 1988b. Neden dergi ç×kar×yoruz? Kaktüs 1: 5-6. Kandiyoti, D. 1987.
Emancipated but Unliberated? ReÁections on the Turkish Case. Feminist Studies
13 (1): 317-338. Kandiyoti, D. 2010. Gender and Women's Studies in Turkey. A
Moment for ReÁection? New Perspectives on Turkey 43: 165-176. Karayazgan,
A. 1998. ‚Bizkad×nlar' diyememek bir türlü... Pazartesi 38: 8-10. Kardam, Nükhet.

D Ner Dolap

Author: Oya TATLIBAL
Publisher: Koza Yayın Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
ISBN: 6051450033
Size: 66.21 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 2291
Download Read Online
Hayretle: “Banyo dolab›n içinde mi?” diye sordum. “Evet bizim buralarda böyle.
Büyüklerin odas›n›n içinde mutlaka banyo olur. Yine de biz kadnlar, on befl
günde bir hamama gideriz. Hamamlar›m›z çok güzeldir. E¤er gelirsen seni de
götüreyim.” “Elbette gelirim, çok sevinirim.” “Haydi kuzucu¤um sen dinlen, bir fley
istersen ses ver.” “Tamam Hatça ana.” Kendimi yata¤›n üzerine att›m. Bir yan›m
buruk olmas›na ra¤men çocuklar kadar mutluydum. Sanki Osmanl› döneminde
bir saraya ...

Rahman Ve Rahim Olan Allah N Ad Yla

Author: HARUN YAHYA-ADNAN OKTAR TURKISH
Publisher: A9 GROUP
ISBN:
Size: 10.58 MB
Format: PDF, Kindle
View: 6823
Download Read Online
Tüm bunlar Rabbimiz'in kadnlar üzerindeki benzersiz lütfunun birer delilidir: "Ey
insanlar, gerçekten, Biz sizi bir erkek ve bir difliden yaratt›k ve birbirinizle tan›
flman›z için sizi halklar ve kabileler (fleklinde) k›ld›k. fiüphesiz, Allah Kat›nda
sizin en üstün (kerim) olan›n›z, (›rk ya da soyca de¤il) takvaca en ileride olan›n›
zd›r. fiüphesiz Allah, bilendir, haber aland›r." (Hucurat Suresi, 13) Ey Ademo¤
ullar›, Biz sizin çirkin yerlerinizi örtecek bir elbise ve size 'süs kazand›racak bir
giyim' indirdik ...

Kiral K A A Lar

Author: Burhan GÜNEL
Publisher: Koza Yayın Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
ISBN: 9753939663
Size: 64.70 MB
Format: PDF
View: 1195
Download Read Online
Koca kad›n oldun, hâlâ para derdindesin! ‹nsanlar sinemaya da giderler. ‹htiyaçt›
r. Herkes senin gibi eve çak›l›p kalacak de¤il ya?” Duraklad›. Birden gerginli¤i
azald›, bütün gövdesi bofland›, gülmeye bafllad›: “Sahi, sen neden gelmiyorsun
bizimle sinemaya?” Büyükanne, bafl›ndaki tülbendin dü¤ümünü açt› kapad›; bafl
›n› kötü kötü iki yana sallad›: “Ne sinemas› k›z›m sen delirdin mi?” “Delirmedim.”
dedi kad›n. “Bak haberin olsun, biz her hafta çarflamba günleri kadnlar gününde
 ...

Headscarf Politics In Turkey

Author: M. Kavakci Islam
Publisher: Springer
ISBN: 023011394X
Size: 17.17 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 790
Download Read Online
Hence from their perspective,these groups were the black Turks, not necessarily
because they perceived them as the underdog but for the simple factthat ifba
örtülü kad nlar were “black” then they, themselves,were the beyaz Türkler(“
whiteTurks”). And theyfound a pride inthat. ÇevikBir, the generalknown tobethe
mastermind behind the postmoderncoup of 1997,argued: “Biz beyaz z”(weare
white).122 Skincolor was never partoftheequation in the construction of Turkish
national identity.

Bah Emde Bir G L A T

Author: Mahmut Yesari
Publisher:
ISBN:
Size: 35.73 MB
Format: PDF
View: 5202
Download Read Online
Nihayet terkolunmaktır. Yüreğim yanmaz- mı, gözlerin yaşarmaz mı?.. Ferhunde,
yumruklarını sıktı: — En acısı; bir başkasının tercih olmamasıdır. İşte ona
dayanamam. — Fakat senin başka flörtlerin var. — Onlar, geçici, ruhsuz,
heyecansız gönül eğlentileri... — Rasih'in de böyle geçici gönül eğlentileri olmaz
mı? Ferhunde'nin rengi atmış, yüzü değişmişti, sesi titriyordu: , — O, erkek...
Erkeklerin hevesleri tehlikelidir. Biz kad nlar birçok şeyler düşünmeğe mecburuz.
Bin bir tehlike altında ...

Toplumsal Ya Amda Kadin

Author:
Publisher: Anadolu Universitesi
ISBN: 9750604059
Size: 30.10 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 4763
Download Read Online
Önyarg›lar› vard›. ‹flle- rin alt›ndan kalkamayaca¤›m›z› zannettiler; ama biz bu
kuflkular› bofla ç›kard›k. Zaman içerisinde, çal›flmalar›m›zla, yaklafl›m›m›zla, yap
›c›l›¤›m›zla erkeklere de güven verdik. Aralar›nda gelip özür dileyenler oldu. Kad
nlar›n dürüstlü¤ü, çal›fl- kanl›¤›, fedakarl›¤›, konusunda bir örnek oluflturduk;
ama bu ifller bir örnekle bit- memeli. Kad›n›n siyaset alan›ndaki baflar›s›n›
genele yaymak gerekiyor. Kad›n› eve hapsetmek, ev iflleriyle s›n›rlamak, haklar›
n› elinden ...

Kuran Dan Genel Bilgiler

Author: HARUN YAHYA-ADNAN OKTAR TURKISH
Publisher: A9 GROUP
ISBN:
Size: 25.94 MB
Format: PDF, ePub
View: 4356
Download Read Online
Biz doğrusu onu açıkça bir sapıklık içinde görüyoruz." dedi. (Kadın) Onların
düzenlerini işitince, onlara (bir davetçi) yolladı, oturup dayanacakları yerler
hazırladı ve her birinin eline (önlerindeki meyveleri soymaları için) bıçak verdi. (
Yusuf'a da:) "Çık, onlara ... yoksa kahhar (kahredici) olan bir tek Allah mı?" "Sizin
Allah'tan başka taptıklarınız, AIIah'ın kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği,
sizin ve 63 Hz Yusuf ve flehirdeki kadnlar Hz Yusuf'un iffeti Hz Yusuf'un zindana
at›lmas›

Umursanmayan Kad Nlar

Author: Hatice Bilen
Publisher:
ISBN: 9789754941128
Size: 55.36 MB
Format: PDF
View: 4846
Download Read Online
dedi babasi. Çaskinlikla; «Nerden çikti simdi bu?» di. yecek oldu, ama babasi; «
Çok konusma da de- digimi yap!» diye tersledi onu. Hiçbir sey anlamamisti, ama
denileni yapti. Bohçasi elinde, kapidan çikarken kaynanasi ar- kasindan; «Ooo...
hanimefendi! Yolculuk ne ya- na?» diye seslendi. Sonra, avluda dikelen baba-
sini gördü ve «Uh, e Dursun Efendi! Biz burda Kayisoglu'nun köpegi miyiz? Hiç
kimseye sor- madan alip gidiyorsiin onu!» diye söylendi. Babasi, cevap
veremeyecek ...

Hazreti Yusuf As

Author: HARUN YAHYA - ADNAN OKTAR TURKISH
Publisher: A9 GROUP
ISBN:
Size: 57.51 MB
Format: PDF, Docs
View: 377
Download Read Online
(Yusuf Suresi, 50) Hz. Yusuf'un bu sorusu üzerine hükümdar kadnlar› toplam›fl
ve olay›n gerçe¤ini sormufltur: "Yusuf'un nefsinden murad almak istedi¤inizde
sizin durumunuz neydi?" dedi. Onlar: "Allah için, hafla" dediler. "Biz ondan hiçbir
kötülük görmedik." Aziz (Vezir)in de kar›s› dedi ki: "‹flte flu anda gerçek orta yere
ç›kt›; onun nefsinden ben murad almak istemifltim. O ise gerçekten do¤ruyu
söyleyenlerdendir." (Yusuf Suresi, 51) Böylece yıllar sonra da olsa gerçekler
ortaya ...